PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV SPRACÚVANÝCH PROSTREDNÍCTVOM PORTÁLU LEKAR.PLUSKA.SK

1.          ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1.       Ak nie je ustanovené inak, tieto pravidlá ochrany osobných údajov (ďalej len „Pravidlá“) určujú podrobnosti týkajúce sa spracovania a ochrany Vašich osobných údajov spracúvaných prostredníctvom portálu lekar.pluska.sk (ďalej len „Portál“) a vo vzťahu ku ktorým je prevádzkovateľom naša spoločnosť NeoHealth s.r.o. so sídlom: Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 48 007 889, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 103962/B (ďalej len „my“ alebo „Prevádzkovateľ“).

1.2.       Tieto Pravidlá sa nevzťahujú na prípady, kedy spracúvame Vaše osobné údaje v pozícii sprostredkovateľa, ktorý sa podieľa na spracovaní osobných údajov v mene a na účet tretích strán, ktoré majú postavenia prevádzkovateľov v zmysle aplikovateľných právnych predpisov na ochranu osobných údajov. Pre podrobnosti týkajúce sa týchto prípadov Vás odkazujeme na osobitné podmienky, resp. pravidlá ochrany osobných údajov uplatňované týmito tretími stranami.

1.3.       Vaše osobné údaje spracúvame plne v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a (v rozsahu v akom sa na spracovanie bude vzťahovať) zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

1.4.       Pojmy s veľkým začiatočným písmenom výslovne nedefinované v týchto Pravidlách majú význam, ktorý im je priradený vo Všeobecných podmienkach používania portálu lekar.pluska.sk, ktoré sú dostupné TU (ďalej len „Podmienky“).

2.          DOTKNUTÉ OSOBY. OSOBNÉ ÚDAJE

2.1.       V súvislosti s prevádzkou Portálu spracúvame Vaše osobné údaje ak ste dotknutou osobou ktorou, podľa okolností, môžu byť:

2.1.1.      Užívatelia,

2.1.2.      Registrovaní užívatelia,

2.1.3.     lekári, ktorých je možné hodnotiť, a

2.1.4.      osoby podieľajúce sa na tvorbe Obsahu alebo jeho časti (napr. autori článkov, videí prípadne iných textových, zvukových alebo obrazových častí Obsahu).

2.2.       Ak ste Užívateľom nepredpokladáme spracúvanie Vašich osobných údajov s výnimkou prípadov, ak by ste nám sami poskytli svoje osobné údaje, napríklad v súvislosti s Vašimi prípadnými otázkami týkajúcimi sa Portálu alebo jeho vybraných častí alebo v súvislosti so spracúvaním „cookies“ v súlade s bodom 8 Podmienok.

2.3.       Ak ste Registrovaným užívateľom môžeme spracúvať Vaše osobné údaje v nasledovnom rozsahu:

2.3.1.      ak ste sa stali Registrovaným užívateľom pretože ste sa registrovali na Portáli ako pacient: (i) prezývka (prihlasovacie meno), ktorá zároveň slúži aj ako údaj, pod ktorým sú zverejnené Vaše Hodnotenia ako Registrovaného užívateľa, (ii) e-mailová adresa, (iii) heslo, (iv) informácia o tom, že máte viac ako 18 rokov, (v) zoznam obľúbených lekárov, (vi) záujem o zasielanie newslettra (ak ste si takú možnosť vybrali), (vii) Hodnotenie (v rozsahu v akom môže predstavovať Váš osobný údaj) a (viii) IP adresa a (ix) osobné údaje, ktoré nám môžete dobrovoľne poskytnúť počas využívania Portálu alebo v súvislosti s tým;

2.3.2.      ak ste sa stali Registrovaným užívateľom pretože ste odoslali na zverejnenie Hodnotenie z prostredia Elektronickej pobočky Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.: (i) prezývka (prihlasovacie meno), ktorá zároveň slúži aj ako údaj, pod ktorým sú zverejnené Vaše Hodnotenia ako Registrovaného užívateľa, (ii) e-mailová adresa, (iii) informácia o tom, že máte viac ako 18 rokov, a (iv) Hodnotenie (v rozsahu v akom môže predstavovať Váš osobný údaj), (v) IP adresa;

2.3.3.      ak ste sa stali Registrovaným užívateľom pretože ste sa registrovali na Portáli ako lekár: (i) titul, meno a priezvisko, (ii) kód lekára prideľovaný Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ak je pridelený), (iii) e-mailová adresa, (iv) heslo, (v) informácia o tom, že máte viac ako 18 rokov, (vi) záujem o zasielanie informačných a propagačných materiálov - newslettra (ak ste si takú možnosť vybrali), (vii) IP adresa, (viii) osobné údaje, ktoré nám môžete ako Registrovaný užívateľ dobrovoľne poskytnúť počas využívania Portálu alebo v súvislosti s tým a (ix) údaje obsiahnuté v Hodnoteniach týkajúcich sa Vás, ako Registrovaného užívateľa.

2.4.       Ak ste osobou podľa bodu 2.1.3 týchto Pravidiel (t.j., lekár, ktorého je možné hodnotiť) môžeme spracúvať Vaše osobné údaje v nasledovnom rozsahu: titul, meno, priezvisko, odborné zameranie, obec, v ktorej pôsobíte, názov a adresa poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, u ktorého pôsobíte, ordinačné hodiny a Hodnotenia, ktoré sa na Vás vzťahujú. Prosím vezmite na vedomie, že za lekára, ktorého je možné hodnotiť sa považuje lekár zaradený do databázy lekárov Portálu, ktorého údaje boli získané z verejne dostupných zdrojov (napr. z internetových stránok vyšších územných celkov alebo z internetových stránok Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a pod.) alebo od tohto lekára v súlade s bodom 2.6 týchto Pravidiel.

2.5.       Ak ste osobou podieľajúcou sa na tvorbe Obsahu alebo jeho časti podľa bodu 2.1.4 týchto Pravidiel môžeme spracúvať Vaše osobné údaje v nasledovnom rozsahu: titul, meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o bankovom spojení, povolanie alebo odborná prax, miesto výkonu odbornej praxe a prípadné iné údaje, ktoré budete ako dotknutá osoba požadovať uviesť v súvislosti s Vašou činnosťou pre nás, ako Prevádzkovateľa.

2.6.       Ako Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje získavame buď priamo od Vás, ako dotknutej osoby (najmä ak ste niektorou z dotknutých osôb podľa bodu 2.1.1, 2.1.2 a 2.1.4 týchto Pravidiel) alebo z verejne dostupných zdrojov, ktorými sú napr. zoznamy lekárov vedené a zverejňované vyššími územnými celkami na svojich internetových stránkach (najmä ak ste dotknutou osobou podľa bodu 2.1.3 týchto Pravidiel) alebo zoznamy zdravotníckych pracovníkov (s pridelenými kódmi zdravotníckych pracovníkov) vedené a zverejňované na internetových stránkach Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou alebo iné verejne dostupné zdroje.

2.7.       Ako Prevádzkovateľ uchovávame Vaše osobné údaje na dobu nevyhnutne potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania, maximálne však na dobu 4 rokov po zrušení registrácie, ak ste Registrovaným užívateľom na Portáli alebo po tom, čo budete ako dotknutá osoba podľa bodu 2.1.3 týchto Pravidiel vyradený z databázy lekárov, ktorých je možné hodnotiť.

3.          UČEL SPRACÚVANIA. PRÁVNY ZÁKLAD

3.1.       Ak ste dotknutou osobou podľa bodu 2.3.1 alebo 2.3.2 týchto Pravidiel, Vaše osobné údaje spracúvame za účelom umožnenia prípravy a zverejnenia Hodnotení a evidencie Vašich obľúbených lekárov. Zároveň,  ak ste si takú možnosť zvolili, Vaše osobné údaje v rozsahu e-mailová adresa spracúvame aj na účely zasielania informačných a propagačných materiálov o našich aktivitách a aktivitách tretích strán spolupracujúcich s  nami.

3.2.       Ak ste dotknutou osobou podľa bodu 2.3.3 týchto Pravidiel, Vaše osobné údaje spracúvame za účelom umožnenia prípravy a zverejnenia Hodnotení a na účely umožnenia vytvorenia Vášho profilu na Portáli s možnosťou prezentácie vlastnej činnosti a poskytnutím údajov o Vás širokej verejnosti. Zároveň, ak ste si takú možnosť zvolili, Vaše osobné údaje v rozsahu e-mailová adresa spracúvame aj na účely zasielania informačných a propagačných materiálov o našich aktivitách a aktivitách tretích strán spolupracujúcich s nami.

3.3.       Ak ste dotknutou osobou podľa bodu 2.4 týchto Pravidiel, Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vytvorenia a správy databázy lekárov, ktorých je možné hodnotiť a následne za účelom evidovania Hodnotení vo vzťahu k jednotlivým lekárom, ako dotknutým osobám.

3.4.       Ak ste dotknutou osobou podľa bodu 2.5 týchto Pravidiel, Vaše osobné údaje spracúvame za účelom (i) plnenia zmluvy (a to v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o bankovom spojení) a (ii) zverejnenia osoby autora na Portáli v súvislosti s časťou Obsahu, na vytvorení ktorého ste sa podieľali (a to v rozsahu titul, meno, priezvisko, povolanie alebo odborná prax, miesto výkonu odbornej praxe a prípadne iné údaje, ktoré budete požadovať uviesť).

3.5.       Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov ako dotknutej osoby pre účely podľa bodu 3.1a3.2 týchto Pravidiel je Váš súhlas udelený v zmysle bodu 7.4 Podmienok.

3.6.       Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov ako dotknutej osoby pre účely podľa bodu 3.3 týchto Pravidiel je náš oprávnený záujem a oprávnený záujem širšej verejnosti. Našim oprávneným záujmom je legitímny záujem na vykonávaní podnikateľskej činnosti prostredníctvom Portálu. Oprávneným záujmom širšej verejnosti je právo verejnosti na informácie týkajúce sa činnosti jednotlivých lekárov, ktoré umožnia verejnosti uskutočniť informované rozhodnutia, napríklad pri výbere a voľbe lekára, resp. poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

3.7.       Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov ako dotknutej osoby pre účely podľa bodu 3.4 týchto Pravidiel je plnenie zmluvy.

3.8.       V súlade s odporúčaniami odborných komisií sme náležite vyhodnotili aspekty spracúvania osobných údajov Vás ako dotknutej osoby podľa bodu 2.1.3 týchto Pravidiel na základe nášho oprávneného záujmu a oprávneného záujmu širšej verejnosti a prijali sme potrebné opatrenia zabezpečujúce ochranu práv a právom chránených záujmov Vás ako dotknutej osoby, a to aj v podobe Podmienok. 

4.          PRÍJEMCOVIA A PRENOS ÚDAJOV DO ZAHRANIČIA

4.1.       S výnimkou uvedenou v nasledujúcej vete, nepredpokladáme poskytnutie alebo prenos Vašich osobných údajov ako dotknutej osoby podľa bodu 2.1.1,2.1.2a2.1.4 týchto Pravidiel tretím osobám. Ak ste Registrovaným užívateľom, v zmysle bodu 5.5 v spojení s bodom 6.4. Podmienok sme oprávnení poskytnúť Vaše osobné údaje pre účely uplatňovania práv a ochrany právom chránených záujmov osobou, ktorá tvrdí, že ste ako Registrovaný užívateľ zasiahol do jej práv na ochranu osobnosti, súkromia alebo dobrého mena.

4.2.       Nevylučujeme, že ak ste dotknutou osobou podľa bodu 2.1.3 týchto Pravidiel, Vaše osobné úrade vrátane Hodnotení a údaju o celkovom aktuálnom výslednom hodnotení, môžu byť poskytnuté tretím stranám v štruktúrovanej podobe. Takýmito tretími stranami môžu byť najmä naši obchodní partneri, ktorých zoznam je spravidla uvedený na Portáli.

4.3.       Vzhľadom na verejný charakter Portálu nemôžeme vylúčiť, že Vaše osobné údaje dostupné vo verejnej časti Portálu môžu byť využívané aj inými osobami na účely, ktoré nám nie sú známe a za ktoré za žiadnych okolností nezodpovedáme. Vaše osobné údaje spracúvame výlučne na účely a za podmienok uvedených v týchto Pravidlách.  

4.4.       Nezamýšľame prenos osobných údajov do tretích krajín.

5.          PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

5.1.       V súlade s aplikovateľnou právnou úpravou máte ako dotknutá osoba za podmienok určených aplikovateľnou právnou úpravou, Podmienkami alebo týmito Pravidlami, najmä nasledovné práva vo vzťahu k spracúvaniu Vašich osobných údajov:

5.1.1.      právo od nás požadovať prístup k osobným údajom,

5.1.2.      právo na opravu alebo vymazanie spracúvaných osobných údajov,

5.1.3.      právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov a právo namietať spracúvaniu osobných údajov,

5.1.4.      právo na prenosnosť osobných údajov,

5.1.5.      právo odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov v prípadoch podľa bodu 3.5 týchto Pravidiel, a to doručením správy elektronickej pošty na našu nižšie určenú e-mailovú adresu, ako aj

5.1.6.      právo podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, www.dataprotection.gov.sk .

5.2.       Vyvinieme maximálne úsilie, aby bola na pravidelnej báze overovaná aktuálnosť spracúvaných osobných údajov. Zverejnené osobné údaje aktualizujeme na základe kontroly zverejnených údajov napr. na internetových stránkach vyšších územných celkov alebo na internetových stránkach Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Napriek vynakladaniu úsilia na zabezpečenie aktuálnosti a správnosti spracúvaných osobných údajov Vás vyzývame, aby ste nás bezodkladne informovali ak dôjde k zmene údajov uvedených pri registrácii alebo ak je to možné, priamo osobne aktualizovali Vaše osobné údaje.

6.          RÔZNE

6.1.       Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým automatizovane za použitia zodpovedajúcich a bezpečných technických prostriedkov spracúvania. Nie je však vylúčené ani to, že vaše osobné údaje budeme spracúvať manuálne.

6.2.       Prijali sme potrebné technické, organizačné a bezpečnostné opatrenia s cieľom predchádzať strate, zničeniu alebo neoprávnenému prístupu k Vašim osobným údajom. Napriek týmto opatreniam nemôžeme garantovať bezpečnosť prenosu informácií prostredníctvom siete internet.

6.3.       Upozorňuje Vás na skutočnosť, že Hodnotenia môžu naznačovať určité osobné aspekty týkajúce sa hodnoteného lekára, ktoré by mohli napovedať o skutočnostiach významných pre vytvorenie si profilu danej osoby. Zdôrazňujeme, že nie je našim zámerom a ani záujmom profilovať lekárov a  neuskutočňujeme žiadne operácie, ktoré by k profilovaniu viedli. Hodnotenia nepoužívame pre žiadne automatizované rozhodovanie. Hodnotenia sú pripravené a zverejnené (po kontrole súladu s Etickými pravidlami) výlučne pacientmi.

6.4.       Ak ako Registrovaný užívateľ odvoláte svoj súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov, Vaša registrácia na Portáli bude zrušená, nakoľko bez spracúvania Vašich osobných údajov nie je možné umožniť využívanie časti Portálu a Obsahu týkajúce sa Hodnotení, resp. vlastnej prezentácie Vás ako Registrovaného užívateľa (podľa okolností). Ak požiadate ako Registrovaný užívateľ o výmaz osobných údajov z Portálu a Obsahu, výmaz Vašich osobných údajov bezodkladne zabezpečíme.

7.          ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1.      Tieto Pravidlá nadobúdajú účinnosť dňa 25. mája 2018 o 00:00.

7.2.      Ako Prevádzkovateľ sme oprávnení kedykoľvek, podľa vlastného uváženia, zmeniť tieto Pravidlá; urobíme tak najmä v prípade zmien aplikovateľných právnych predpisov alebo zmien týkajúcich sa spracovateľských operácií s vašimi osobnými údajmi. O každej takejto zmene budeme vopred informovať všetkých Užívateľov, sprístupnením aktualizovaného znenia týchto Pravidiel na Portáli. Registrovaným užívateľom zároveň môže byť zaslané oznámenie o takejto zmene a plánovanom dátume jej účinnosti na e-mailovú adresu, ktorú uviedli pri registrácii alebo ktorú nám iným spôsobom oznámili. Pre účinnosť zmeny Pravidiel je však rozhodujúce zverejnenie aktualizovaného znenia na Portáli. Preto Užívateľom odporúčame, aby z času na čas overili aktuálne znenie Pravidiel, nakoľko tieto sa budú na nich vzťahovať.

7.3.      Pre účely komunikácie a odpovedania  Vašich dotazov určujeme nasledovnú e-mailovú adresu: info@lekar.sk . Skutočnosti významné pre užívanie Portálu alebo Obsahu budeme oznamovať Užívateľom zverejnením danej informácie (skutočnosti) na Portáli. Registrovaným užívateľom môže byť zaslaná informácia na e-mailovú adresu, ktorú uviedli pri registrácii alebo ktorú nám neskôr iným spôsobom oznámili.